Ηλεκτρονική Εγγραφή Μαθητών/τριών

ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 θα μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής σας χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. Από 25/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή/ανανέωση εγγραφής του μαθητή/τριας, θα πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να προσκομίσουν στο σχολείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που εγγράφονται στην Α τάξη, πρέπει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11-9-2018) να προσέλθουν στο σχολείο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.    Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής* (Υπόδειγμα)

2.    Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

3.    Εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

4.    Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75)* (Υπόδειγμα)

5.    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στη Β ή τη Γ τάξη πρέπει μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11-9-2018), να προσέλθουν στο σχολείο προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.    Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής* (Υπόδειγμα)  

2.    Εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

3.   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75)* (Υπόδειγμα)

4.   Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια

 

 

*H Αίτηση Εγγραφής και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θα παρέχονται σε έντυπη μορφή από το σχολείο.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

·        Ο Γονέας που θα υπογράψει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, θα διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές εγγραφές του μαθητή/τριας μέσω των κωδικών του στο ΤΑΧΙS

·        Το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά μέχρι την Παρασκευή 29-6-2018  καθώς και από 3/9/2018 μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11-9-2018)

·        Σχετικά με την Κηδεμονία Ανηλίκων Μαθητών/τριων (Άρθρο 13, αρ.πρωτ.10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120,Β’) Υπουργική Απόφαση)

 

§  Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

§  Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου

§  Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο κηδεμόνας, εννοείται και ο/η κατά την προηγούμενη παράγραφο ορισμένος/η αντιπρόσωπος του

§  Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα