ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

 

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμίαΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” και έδρα το 1Ο Λύκειο του Δήμου Βύρωνα  Αττικής.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 

1.                  Να συμβάλλει ώστε όλα τα παιδιά να έχουν δημόσια και δωρεάν παιδεία.

 

2.                  Να συμβάλλει με την στενή και συντονισμένη συνεργασία με τους καθηγητές και την διεύθυνση του Σχολείου, ώστε οι μαθητές να αναπτυχθούν και εξελιχθούν σωστά και να γίνουν ολοκληρωμένες δημιουργικές προσωπικότητες.

 

3.                  Να επιδιώκει την ύπαρξη αλληλεγγύης μεταξύ γονέων, μαθητών και καθηγητών και να διεκδικεί την παροχή ηθικής και οικονομικής βοήθειας στους έχοντες ανάγκη και απόρους μαθητές.

 

4.                  Να συμβάλλει στην ανύψωση και προαγωγή του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών και στη δημιουργία ευγενούς άμιλλας μεταξύ τους και να βοηθά ώστε να διδάσκονται τα μαθήματα με όλα τα κατάλληλα και σύγχρονα εποπτικά πειραματικά κ.λπ. μέσα διδασκαλίας σε κατάλληλες κτιριακές και εξοπλισμένες για τον σκοπό αυτό αίθουσες για την καλύτερη αφομοίωση και απόδοση των μαθημάτων από τους μαθητές.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με τα παρακάτω μέσα – δραστηριότητες:

 

1.            Δημιουργία συνθηκών σωστής συνεργασίας Σχολείου και Οικογενείας.

 

2.            Συνεισφορά για την ανάπτυξη μέσα στο Σχολείο, κλίματος παιδαγωγικής ελευθερίας και  δημιουργικού πνεύματος

 

3.            Διεκδίκηση  της αντιμετώπισης αναγκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις εποπτικά μέσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και γενικά, σε εξοπλιστικό υλικό, όπου αυτό είναι εφικτό.

 

4.            Συμβολή στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση συνθηκών σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών.

 

5.            Διεκδίκηση ηθικής και οικονομικής ενίσχυσης δοκιμαζόμενων και απόρων μαθητών.

 

6.            Η συμμετοχή του Συλλόγου στα όργανα της διοίκησης τον σχολείου.

 

7.            Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές του 1ου Λυκείου, την Ένωση γονέων  και την Σχολική Επιτροπή του δήμου Βύρωνα  αλλά και τους άλλους φορείς της περιοχής, που εμπλέκονται με τα θέματα της σχολικής κοινότητας.

 

8.            Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους για την ενημέρωση τους και τη λύση των προβλημάτων καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας.

 

9.            Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων και η δραστηριοποίησή τους για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

10.         Η στενή συνεργασία του Συλλόγου με τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα των γονέων.

 

11.          Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από μέλη του Συλλόγου

 

12.         Σε συνεργασία με το Λύκειο, η οργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων για τους γονείς και τους μαθητές ,μαθητικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εκδρομών κλπ.

 

13.               Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ

 

1.            Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν ένας ή και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο. Το καταστατικό ή άλλο όργανο δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του.

 

2.                   Η εγγραφή μέλους γίνεται αυτοδίκαια, εφόσον το ζητήσει γονέας ή κηδεμόνας και η ιδιότητά του αποδεικνύεται από τον οικείο κατάλογο του σχολείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Το Δ.Σ. υποχρεούται να προβεί άμεσα και παραχρήμα στις διαδικασίες εγγραφής και να ενημερώσει το βιβλίο μελών.

 

3.            Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε 5 ευρώ για κάθε μέλος. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ως  έτος νοείται το σχολικό έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

1.                   Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του και να μετέχει ενεργά στις διαδικασίες και εκδηλώσεις του συλλόγου.

 

2.            Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, να αποφασίζει και γενικά να συμμετέχει σε όλες στις δραστηριότητες του συλλόγου.

 

3.                   Μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται κατά τις διαδικασίες των εκλογών.

 

4.            Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

 

1.                   Όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους προς το Δ. Σ.

2.            Αυτοδίκαια, όσοι δεν είναι πλέον γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στο σχολείο.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αρμοδιότητα διαγραφής ανήκει στο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1.            Οι συνδρομές των μελών.

2.            Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

3.            Οι δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4.            Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου.

5.            Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο Σύλλογο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

1.            Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), οι εκπρόσωποι στην Ένωση και η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).

 

2.            Η θητεία των μελών των οργάνων του συλλόγου και των εκπροσώπων σε όλα τα επίπεδα είναι διετής.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

1.            Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

 

2.            Στην Γενική Συνέλευση καλούνται να μετάσχουν όλοι οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο ανεξάρτητα από την προγενέστερη ιδιότητά τους ως μέλη του συλλόγου. Οι γονείς προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μπορούν να καταστούν μέλη του συλλόγου και κατά την γενική συνέλευση καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή. Για την συμμετοχή γονέα στις διαδικασίες απαιτείται η εγγραφή του ως μέλος του συλλόγου και η εκπλήρωση των ταμειακών του υποχρεώσεων.

 

3.            Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, στο διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους. Η Γ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν το ζητήσουν το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε 10 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γ. Σ. και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

4.            Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δε πραγματοποιηθεί απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

 

5.                   Η σύγκληση της Γ. Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες με γραπτή πρόκληση, που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση συντάσσεται από το Δ.Σ., απευθύνεται σε κάθε γονέα ανεξαρτήτως της προγενέστερης ιδιότητας του μέλους και αναρτάται υποχρεωτικά στην ανωτέρω προθεσμία σε εμφανή θέση στο σχολείο. Η πρόσκληση ανακοινώνεται στους μαθητές και μπορεί να κοινοποιηθεί, περαιτέρω, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

6.            Τις εργασίες της Γ. Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

 

7             Οι αποφάσεις της Γ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για αρχαιρεσίες δηλ. εκλογή Δ.Σ., Ε.Ε. και αντιπροσώπων για την Ένωση. Η έγκριση λογοδοσίας και απολογισμού του Δ.Σ., καθώς και προσωπικά ζητήματα ψηφίζονται με ανάταση της χειρός. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για κάθε θέμα και για τα ανωτέρω.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

1.            Εκλέγει το Προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της.

 

2.            Συζητά και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο.

 

3.            Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ. Σ.

4.            Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ.

 

5.                   Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους αντιπροσώπους για την Ένωση.

 

6.            Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.            Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία σε έντυπο ψηφοδέλτιο. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και μέχρι επτά (7) αναπληρωματικά μέλη, εφόσον οι υποψηφιότητες είναι επαρκείς αριθμητικά.

 

2.            Το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα , Ταμία και δύο μέλη. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος.

 

3.            Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτηση τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση για την συνεδρίαση και η ημερήσια διάταξη κοινοποιούνται στα μέλη με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την συνεδρίαση και με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

4.            Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται 5 από τα μέλη του.

 

5.            Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

6.            Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του κατά την σειρά εκλογής τους.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.            Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το συλλογικό όργανο διοίκησης του συλλόγου. Ασκεί την διοίκηση του συλλόγου, αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον σύλλογο.

 

2.            Διαχειρίζεται τα έσοδα του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

 

3.            Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του ΔΣ τον προϋπολογισμό (Π/Υ) και τα υποβάλλει για έγκριση στην Γ. Σ.

 

4.                   Συγκαλεί την Γ.Σ ορίζοντας την ημερήσια διάταξη και είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. .

 

5.            Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει εκ του νόμου την υποχρέωση να ανακοινώσει εγγράφως στον οικείο Δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας τα ονόματα των εκπροσώπων με τη σειρά εκλογής τους. Η ανακοίνωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα αυτών που ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι.

 

6.            Με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών στον Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει στο Δήμαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας εγγράφως ότι από το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων.

 

7.            Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να αποστείλει στην Ενωση των Συλλόγων Γονέων τα ονόματα όλων των εκπροσώπων σε αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

1.            Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί, τον Σύλλογο στις Δικαστικές, Διοικητικές και Οικονομικές αρχές αλλά και έναντι οιουδήποτε τρίτου.

 

2.            Ο εκάστοτε εκλεγμένος πρόεδρος υποβάλλει αίτηση για έκδοση ΑΦΜ του συλλόγου στη Δ.Ο.Υ. και μεριμνά για την υποβολή οικονομικών στοιχείων σε αυτήν , καθ΄ όλη την διάρκεια της θητείας του.

 

3.            Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα.

 

4.            Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με την δραστηριότητα του συλλόγου Τα πρακτικά του Δ.Σ υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

 

5.            Ενημερώνει την Γ.Σ. και λογοδοτεί ενώπιον της για τα πεπραγμένα του Συλλόγου.

 

6.            Σε περίπτωση που απουσιάζει, στα καθήκοντα του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

1.            Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ Σ συνυπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ και διεξάγει  την αλληλογραφία.

 

2.            Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Συλλόγου.

 

3.            Στα καθήκοντά του υποβοηθείται ή αντικαθίσταται σε τυχόν απουσία του , από τον Ειδικό Γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΤΑΜΙΑΣ

 

1.            Τηρεί το ταμείο του συλλόγου, εισπράττει τις εισφορές των μελών και τα λοιπά τυχόν έσοδα που αναφέρονται στο Άρθρο 7, βάσει αριθμημένων αποδείξεων.

 

2.            Τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων και το Οικονομικό Αρχείο του Συλλόγου.

 

3.            Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα.

 

4.            Συντάσσει τον Ισολογισμό-Απολογισμό του Συλλόγου, ως και προσχέδιο Π/Υ του επομένου έτους για να τεθούν προς έγκριση στη ΓΣ.

 

5.            Απουσιάζων ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣ - ΜΕΛΗ

 

1.            Μετέχουν της διοίκησης του συλλόγου και ενεργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

 

2.                   Με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να τους ανατεθούν καθήκοντα Εφόρων για συγκεκριμένο έργο.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

 

1.            Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν τον σύλλογο στην Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Βύρωνα.

 

2.                   Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες του συλλόγου, με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και τα λοιπά όργανα.

 

3.            Ο αριθμός των αντιπροσώπων εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που προσέρχονται στις αρχαιρεσίες και ορίζεται εκ του νόμου (άρθρο 2§3 ν. 2621/1998) σε έναν (1) εκπρόσωπο ανά 30 μαθητές, οι γονείς των οποίων μετέχουν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της διοίκησης του συλλόγου (τουλάχιστον ο ένας). Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με ένα εκπρόσωπο.

 

4.            Οι αντιπρόσωποι οφείλουν να ενεργούν στο όργανο στο οποίο μετέχουν σύμφωνα με όσα επιτάσσει το καταστατικό του συλλόγου και αποφασίζουν τα όργανα του συλλόγου. Το Δ.Σ. οποιουδήποτε οργάνου δεν μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.            Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής (3μελής) με δύο αναπληρωματικά μέλη εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. για δύο χρόνια .

 

2.            Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου.

 

3.            Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Εκπρόσωποι στην Ενωση και η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται με αρχαιρεσίες, που διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και αποκλειστικά με το σύστημα της απλής αναλογικής, ως εξής :

 

1.            Οι τακτικές εκλογικές διαδικασίες διεξάγονται τακτικά σύμφωνα με τον Ν.2621/1998 από Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους. Εξαιρετικά, το πρώτο από την ίδρυση του συλλόγου Δ.Σ. και τα λοιπά όργανα και εκπρόσωποι του συλλόγου μπορούν να εκλεγούν σε Γ.Σ. και μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ίδρυσης, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συγκρότησή της πριν την ημερομηνία αυτή.

 

2.            Στις αρχαιρεσίες εκλέγονται τόσα μέλη και αντιπρόσωποι όσους προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό για κάθε όργανο και ισάριθμοι με αυτούς αναπληρωματικοί, εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων.

 

3.            Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται εκτάκτως όταν τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν σε λιγότερα από πέντε (5) και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη. Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων στην ένωση και μελών της ελεγκτικής επιτροπής διεξάγονται όταν εξαντληθούν και οι αναπληρωματικοί.

 

4.            Οι ψηφίσαντες θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών του σχολείου. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η εκπροσώπηση, οι αρχαιρεσίες επαναλαμβάνονται μετά πάροδο δέκα ημερών και μέχρι δύο φορές. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί αυτή η εκπροσώπηση, οι εκλογές διεξάγονται με τους προσερχόμενους ψηφοφόρους και τα όργανα του συλλόγου εκλέγονται νόμιμα (δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση Γονέων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του 1/3 των μαθητών του σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

 

1.            Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.

 

2.            Κάθε γονέας έχει μία ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών του που μαθητεύουν στο σχολείο.

 

3             H διεξαγωγή των αρχαιρεσιών πραγματοποιείται είτε με την κατάρτιση ενός κοινού ψηφοδελτίου είτε με την κατάρτιση και υποβολή ψηφοδελτίων συνδυασμών. Στην δεύτερη περίπτωση  κάθε συνδυασμός υποβάλλει στο Δ.Σ. με εκπρόσωπό του διακριτό ψηφοδέλτιο για κάθε διαφορετικό όργανο για το οποίο γίνονται οι αρχαιρεσίες και στο οποίο επιθυμεί να μετάσχει ο συνδυασμός.

 

4.            Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση 5 μέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά μπορούν να  υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων ή ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη που εγγράφονται κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

1.            Για τις αρχαιρεσίες συγκαλείται από το Δ.Σ. και ειδικά για τον σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση.

 

2.            Τα μέλη του συλλόγου καλούνται σε αρχαιρεσίες δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκλογή. Η πρόσκληση συντάσσεται από το Δ.Σ., οφείλει να αναφέρει τα απαραίτητα τυπικά στοιχεία (τόπο, ώρες διεξαγωγής, αντικείμενο  αρχαιρεσιών, το αριθμό σταυρών προτίμησης κ.ο.κ) και απευθύνεται σε κάθε γονέα ανεξαρτήτως της προγενέστερης ιδιότητας του μέλους και αναρτάται υποχρεωτικά στην ανωτέρω προθεσμία σε εμφανή θέση στο σχολείο. Η πρόσκληση ανακοινώνεται στους μαθητές και μπορεί να κοινοποιηθεί, περαιτέρω, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

3.            Τις αρχαιρεσίες διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού μαζί με 2 αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν. Συνέλευσης, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των ψήφων, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων και αποφασίζει για κάθε ζήτημα ανακύπτει και αφορά την διαδικασία της ψηφοφορίας.

4.            Η Ψηφοφορία για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα, είναι μυστική.

 

5.            Μετά την εκλογή της, η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τις υποψηφιότητες και ελέγχει τα ψηφοδέλτια για την διαπίστωση λαθών. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα και συντάσσονται με αλφαβητική σειρά. Σε περίπτωση προσθήκης υποψηφίου κατά την Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση ψηφοδελτίων με το όνομά του, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που επιλέγεται από τα μέλη της συμπληρώνει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμο του πρόσθετου υποψήφιου.

 

6.            Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και:

α.           Εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια :

(1)          Καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη)

(2)          Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο διοικητικό συμβούλιο ή στην ελεγκτική επιτροπή διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.

(3)          Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.

(4)          Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

(5)          Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1 /3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

(6) Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

 

β.           Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.

 

7.            Οι εκπρόσωποι στην ένωση εκλέγονται με βάση τον απόλυτο αριθμό σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Με την απόφαση του Δ.Σ. για την προκήρυξη των αρχαιρεσιών ορίζεται και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει κάθε εκλογέας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος  από τρεις (3). Εάν υπάρχουν συνδυασμοί εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 

8.            Η ψηφοφορία διεξάγεται με βάση κατάλογο μελών που παραδίδει το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή. Το αντίγραφο αυτό του καταλόγου τίθεται και αποτελεί παράρτημα του πρακτικού ψηφοφορίας και εκλογής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάθε ψηφοφόρος που ψηφίζει υπογράφει υποχρεωτικά στον κατάλογο δίπλα από το σημείο που αναγράφεται το όνομά του. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής συντάσσουν και υπογράφουν πρακτικό ψηφοφορίας και εκλογής , το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα ψηφοφορίας, τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών και τους ψηφίσαντες ονομαστικά και αριθμητικά. Αναφέρει επίσης την ώρα λήξης της ψηφοφορίας, των αριθμό των ψηφοδελτίων που καταμετρήθηκαν, τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος. Τέλος αναφέρει και ανακηρύσσει τους εκλεγόμενους και τους αναπληρωματικούς τους με τους ψήφους που έλαβαν και με την σειρά εκλογής τους. Δεν εκλέγεται υποψήφιος που δεν έλαβε σταυρό προτίμησης.

 

9.            Το εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας, το πρακτικό και κάθε σχετικό έγγραφο παραδίδεται στο νέο Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και, αν γίνει προσφυγή ,μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1.            Ο Σύλλογος εγγράφεται στη δύναμη της  Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Βύρωνα. Σε περίπτωση μεταβολής του Ο.Τ.Α. ο σύλλογος εγγράφεται αυτοδίκαια και με ευθύνη του Δ.Σ. στο νέο Ο.Τ.Α. .

 

2.            Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης του.

 

3.            Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στη Γ.Σ. . Σε περίπτωση μόνο απλής μετονομασίας του σχολείου ο σύλλογος μετονομάζεται αυτοδίκαια, αναλόγως, με διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. σε “Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Χ”, όπου “Χ” είναι η νέα ονομασία της σχολικής μονάδας.

 

4.                              Σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων εξ οιασδήποτε αιτίας, παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, ο αριθμός των μελών του οργάνου συμπληρώνεται ή γίνεται με αντικατάσταση από τον 1ο επιλαχόντα αναπληρωματικό κατά σειρά ψήφων και εάν πρόκειται για συνδυασμό, από τον 1ο επιλαχόντα αναπληρωματικό του συνδυασμού.

 

5.                              Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ειδική περί σχολικών συλλόγων νομοθεσία, άλλων σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

1.            Ο σύλλογος συστήνεται με διάρκεια ίση με την ύπαρξη της σχολικής μονάδας, ήτοι του 1ου Λυκείου Βύρωνα.

 

2.            Λύση ή διάλυση του Συλλόγου είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις που το προβλέπει ο νόμος και σε περίπτωση κατά την οποία η σχολική μονάδα παύσει να υφίσταται.

 

3.            Σε περίπτωση συγχώνευσης με άλλη σχολική μονάδα ο σύλλογος δεν λύεται αυτοδίκαια, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησής του υπό το νέο καθεστώς , εφόσον τούτο το επιτρέπει ο νόμος.

 

4.            Όταν διαλυθεί ο Σύλλογος, αντίγραφο της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, περί διαλύσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Γ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της αποφάσεως στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

 

5             Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Συλλόγου κατανέμεται με απόφαση της Γ.Σ. και ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών .

 

ΑΡΘΡΟ 24

 

Το Καταστατικό αυτό απαρτίζεται συνολικά από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, διαβάστηκε και ψηφίστηκε, Άρθρο προς Άρθρο και στο σύνολό του, από τα ιδρυτικά μέλη του  Συλλόγου .